Gratis verzending vanaf €50,-

 +31 (0)458200055

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) bevatten de gebruiksvoorwaarden van onze website: www.DentSend.nl (de “website” en/of “DentSend”), de op onze website aangeboden diensten, hetzij als gast of als geregistreerde gebruiker, en de door DentSend aangeboden diensten (samen de "Diensten").

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u begint met het gebruik van de website. Door gebruik te maken van onze website en Diensten, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, gelieve u te onthouden van het gebruik van onze website en de Diensten.

 

1. Informatie over ons

DentSend.nl is een website beheerd door SuperBrave B.V. Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Nederland onder nummer 24479353 en hebben onze zetel en kantooradres aan de Emmerblok 1, 4751 XE Oud Gastel.

U kunt contact met ons opnemen op het volgende e-mailadres: customerservice@dentsend.nl of telefonisch op het volgende nummer +31 (0)458 200 055.

 

2. Toepasselijkheid

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 'Koper' ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Dentsend in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. 'Consument Koper' ieder natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn of haar beroep of bedrijf die met Dentsend in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. 'Producten' het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten. SuperBrave B.V. is een e-commerce onderneming die het online platform Dentsend exploiteert.

Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Dentsend is ingestemd. De internetsites van Dentsend richten zich uitsluitend op de Europese markt. Dentsend behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Door het gebruik van de internetsites van Dentsend en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite. Dentsend is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.

 

3. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Dentsend is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

 

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.  Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld. Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:

  • de potentiële Koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ("bestelformulier") aan Dentsend via elektronische weg verzonden.
  • deze zijn door Dentsend ontvangen;
  • de potentiële Koper heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen; 
  • een offerte is door de Koper getekend en door Dentsend ontvangen ingeval door Dentsend een op naam gestelde offerte is uitgebracht.

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Dentsend herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Dentsend de Koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangt van de bestelling mededelen.

Koper en Dentsend komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Dentsend gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Dentsend garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 

4. Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. De Koper is de prijs verschuldigd die Dentsend in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Dentsend worden gecorrigeerd. Bezorgkosten zijn in principe bij de prijs en of orderbevestiging inbegrepen. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven.

Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de Koper de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Dentsend.

 

5. Betaling

Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

  • iDeal
  • Bancontact/ Mister Cash
  • PayPal
  • Vooruitbetaling via overschrijving
  • Andere betaalopties die aangeboden worden op Dentsend

Dentsend kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden. Indien voor een betaalwijze met een creditcard wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Dentsend is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.

Bij niet of niet tijdige betaling door Koper is Koper over het openstaande bedrag rente verschuldigd van 1,44% per maand, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend. 
Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Dentsend, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken. Dit begint bij 15 euro administratie kosten van het kredietmanagement kantoor. In geval van niet tijdige betaling is Dentsend bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen. 

 

6. Levering en leveringstijd

Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Dentsend ernaar om bestellingen binnen 2 werkdagen te laten verzenden, nadat de betaling van de Koper binnen is. (afhankelijk van de gekozen betaalmethode kan dit soms langer duren) De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de betaling, tenzij anders overeengekomen. Indien de genoemde levertijd niet haalbaar is wordt de Koper hier tijdig van op de hoogte gesteld en de mogelijkheid geboden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen worden bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort. Dentsend kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken.

Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is, door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Dentsend streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan de Koper te melden. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Bij betaling met behulp van een creditcard dient Dentsend de eisen in acht te nemen zoals die door dergelijke kaartuitgevers aan de plaats van levering worden gesteld. Een en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de Koper. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Indien de levering in gedeelten geschiedt, dan heeft Dentsend het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen. De Koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan is Dentsend gerechtigd, op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek, te vorderen dat de bevoegde rechter Dentsend van de verbintenis tot levering van de overeengekomen producten zal bevrijden, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien de Koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Dentsend gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.

U wijst de vervoerder hierbij aan als uw vertegenwoordiger en gemachtigde om de levering van de producten op de geregistreerde vestigingslocatie van de tandarts te aanvaarden. Zodra de vervoerder de producten in ontvangst neemt, zal de tandarts haar verplichting uit hoofde van de overeenkomst(en) als voltooid achten en gaan risico en eigendomsrecht op u over.

 

7. Gebreken en Klachttermijn

De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Koper binnen 14 dagen na levering (of binnen 14 dagen na factuurdatum indien de producten niet aan Koper (konden) worden geleverd),

aan Dentsend ter kennisgeving worden gebracht. De Koper, niet zijnde Consument Koper, is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde reclame bestaat, terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Koper. Dentsend is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Koper onder derden op te slaan.

 

8. Klachtenregeling

Wij hechten enorm veel waarde aan kwaliteit en service gerichtheid en willen dat u tevreden over ons bent. Daarom doen wij er alles aan om uw klacht naar tevredenheid op te lossen en af te handelen. Wij zien uw klacht als een uitdaging en aanleiding om onze communicatie te verbeteren. Wanneer u niet tevreden bent over de verzending, de afhandeling van uw bestelling of de manier waarop wij u te woord hebben gestaan, dan kunt u over deze afhandeling een klacht indienen. U kunt een klacht over uw bestelling indienen door een e-mail te sturen naar ons of u belt naar +31 (0)458 200 055.

Wij streven er altijd naar uw klachten op tijdens kantooruren binnen 24 uur te beantwoorden.

Bereikbaarheid klantenservice

Onze klantenservice is bereikbaar op werkdagen:

Dag Tijd
Maandag: 09:00 t/m 17:00
Dinsdag: 09:00 t/m 17:00
Woensdag: 09:00 t/m 17:00
Donderdag: 09:00 t/m 17:00
Vrijdag: 09:00 t/m 17:00

Buiten deze tijden kunt u de voicemail inspreken en wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld op de dezelfde of eerstvolgende werkdag.

Bel: +31 (0)458 200 055 of maak gebruik van ons contactformulier.

Klachten met betrekking tot tandarts
Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden? Doe dan uw mond open! Vraag ons om een verhelderend gesprek. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing. Neemt u a.u.b. contact met ons op. Bovendien is het voor ons belangrijk te weten, dat u een probleem heeft. 

Als u er op bovengenoemde wijze niet uitkomt, kunt u een stapje verder gaan en telefonisch advies en informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt. Het TIP is opgericht door de beroepsorganisatie van uw tandarts, de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT). De afhandeling verschilt per situatie. De TIP-medewerker kan u verder adviseren. TIP raadt soms aan uw probleem per brief aan de NMT voor te leggen.

Klachten bleken
Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden bevestigt u dat u zich beseft dat het bleken van tanden op eigen risico geschiedt en dat het eindresultaat van vele factoren afhankelijk kan zijn, en dat er geen rechten verleend kunnen worden aan het bleekeffect. Daarnaast bevestigt u dat u zich beseft dat er een kleine kans is dat de volgende klachten tijdelijk kunnen optreden: pijn tijdens het bleken, tandvlees bloedt / irriteert / ziet rood / of juist wit (door het etsen) / is gezwollen. Al deze klachten zijn van voorbijgaande aard. Als gevoeligheid snel optreedt tijdens het bleken dan zijn de tanden niet geschikt voor de behandeling en moet deze gestaakt worden. U kunt ons altijd bellen of mailen voor extra begeleiding, vragen en kleurstelling te bespreken.

 

9. Afkoelperiode, Herroeping en Ruiling

Indien u consument bent, kunt u binnen veertien(14) dagen na aflevering van het product zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uitoefenen. Dit brengt echter wel administratiekosten mee, zie voor meer informatie hierover ons retourbeleid. Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd producten waarvan de verzegeling (seal) verbroken is. Alleen wanneer het product en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren, kan er na overleg met Dentsend aanspraak gemaakt worden op het herroepingsrecht. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.

In geval van ontbinding bent u verplicht het ontvangen product binnen 14dagen na de ontbinding aan Dentsend, Emmerblok 1, 4751 XE, Oud Gastel) terug te zenden in de staat waarin u het product heeft ontvangen. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor uw rekening. Indien u van het herroepingsrecht zoals hiervoor vermeld gebruik hebt gemaakt, dan draagt Dentsend binnen 30 dagen zorg voor terugbetaling van het door u aan Dentsend betaalde middels een bank- of giro overschrijving.

Dentsend is nimmer aansprakelijk voor enige schade - diefstal of verlies daaronder begrepen - die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat. Het ruilen van producten die duidelijk van persoonlijke aard zijn (zoals bijvoorbeeld maatwerk en hygiëne producten), is niet mogelijk. Het ruilen van producten die uitsluitend op verzoek van Koper door Dentsend voor Koper worden besteld of verwaardigd of tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specificaties van Koper is niet mogelijk. Indien het product niet conform de voorwaarden is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van Koper welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek kan het product ook worden bezorgd.

In het geval van producten uit de Outlet-Shop geldt de voorwaarde dat deze niet kunnen worden geretourneerd.

 

10. Eigendomsvoorbehoud

Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Dentsend is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden. De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

 

11. Garantie en aansprakelijkheid

In beginsel geldt voor door Dentsend geleverde producten de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient Koper binnen een termijn van twee maanden na ontdekking hiervan, Dentsend in kennis te stellen. Consument-Kopers komen de rechten toe zoals die in Boek 7, titel 1, afdelingen 1 - 7 BW zijn opgenomen. Dentsend is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. Dentsend aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

Indien Dentsend om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen: indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd; indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Dentsend of de fabrikant zijn verricht; indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt; indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

De Koper is gehouden Dentsend te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Dentsend zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen. Het is mogelijk dat Dentsend op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Dentsend is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan. Op demonstratiemodellen kan een verminderde garantie van toepassing zijn. Wanneer er voor het achterhalen van een defect van het product of onderdeel van het product, welke is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de Koper. Dentsend streeft ernaar hiervan van tevoren melding te maken.

 

12. Overmacht

In geval van overmacht is Dentsend niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen. Dentsend is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de Koper niet van de verplichting tot het betalen van deze kosten. Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden, dan wordt de Koper hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer de Koper niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, dan kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten. Wanneer de Koper deze onderzoekskosten (6) maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, dan vervalt het eigendom van het product aan Dentsend.

 

13. Intellectuele eigendom

De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij Dentsend, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Dentsend, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf.

 

14. Persoonsgegevens

Dentsend zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement. Dentsend neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht. U garandeert dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn en blijven. U bent verantwoordelijk voor het bijwerken van uw gegevens, op regelmatige basis, om te zorgen dat dit juist en actueel blijft.

 

15. Virussen, hacken en andere overtredingen

Het is verboden om onze website te misbruiken door bewust met virussen, trojans, worms, logic bombs of ander schadelijk materiaal te besmetten.

Het is verboden om te trachten onbevoegde toegang tot onze site, de server waarop onze website is opgeslagen of enige andere server, computer of database, verbonden met onze site, te krijgen.

Schending van dit artikel is een strafbaar feit. Wij melden dergelijke schending aan de relevante juridische autoriteiten en wij zullen samenwerken met deze autoriteiten door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van dergelijke schending vervalt onmiddellijk uw recht tot gebruik van onze website.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door een DDOS-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of andere eigendommen kan besmetten als gevolg van uw gebruik van onze site of op een hieraan gekoppelde website of het downloaden van daarop geplaatste inhoud door u.

 

16. Linken/koppelen naar onze website

Het is toegestaan naar onze homepage te linken/koppelen, op voorwaarde dat u dit op een eerlijk en rechtmatige wijze doet die onze reputatie niet kan schaden of daarvan op enige wijze profiteert, maar het is niet toegestaan een koppeling tot stand te brengen die enige vorm van samenwerking, goedkeuring of aanbeveling van onze kant terwijl die niet bestaat suggereert.

Het is niet toegestaan om te linken/koppelen vanaf een website die niet van u is.

Onze website mag niet worden gedeeld op een andere website, noch mag een link/koppeling naar enig deel van onze website anders dan de startpagina gemaakt worden. We behouden ons het recht voor om toestemming tot links/koppelingen zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

Als u anders dan hierboven uiteengezet gebruik wenst te maken van inhoud van onze website kunt u een verzoek sturen naar customerservice@dentsend.nl.

 

17. Links/koppelingen van onze website

Waar onze website links/koppelingen naar andere websites en bronnen van derden bevat, zijn deze links/koppelingen uitsluitend ter informatie. We hebben geen controle over de inhoud van deze websites of bronnen en zijn niet aansprakelijkheid hiervoor of voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit het gebruik daarvan.

 

 

18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Dentsend, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

 

19. Diverse bepalingen

SuperBrave B.V. is de exploitant van het online platform Dentsend. Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Nederland onder nummer 24479353 en hebben onze zetel en kantooradres aan de Emmerblok 1, 4751 XE Oud Gastel. Het BTW-identificatienummer is 821648871B01. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Dentsend op bovenstaand adres of naar het e-mail adres zoals staat aangegeven op de internetsite. Dentsend streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails binnen 24 uur te beantwoorden.